Informacja o naborze wniosków w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd” w powiecie słupskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje mieszkańców powiatu słupskiego o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o pomoc mogą składać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będące mieszkańcami powiatu słupskiego. Studenci / uczniowie rozpoczynający lub kontynuujący naukę na poziomie wyższym mogą otrzymać pomoc, dotyczącą semestru / półrocza nauki w postaci:

  • opłaty za naukę (czesne) – w kwocie równej kosztom czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – w kwocie 1.000 zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania oraz o kolejne 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny.

Za naukę na poziomie wyższym przyjmuje się naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium. Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie www.pfron.org.pl. Druki wniosków są dostępne na stronie www.pcpr.slupsk.pl. Informacje udzielane są również pod numerem telefonu 59 848-10-98.

Wnioski na nowy semestr/półrocze nauki przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Sienkiewicza 20, pokój 4 w terminie od 1 września do 10 października 2016 roku.