Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na kuratorów/opiekunów prawnych

dla osób częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Przepisy art.3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy administracji rządowej oraz o zmianie innych ustaw (DZ.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), nakładają na gminę jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art.  162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osoba ubezwłasnowolnioną organ gminy wskazuje kandydata na kuratora/opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego:

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji  określonej w ogłoszeniu,
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska.