Zaproszenie do współpracy.

Zapraszamy do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej, w szczególności trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Formy pomocy rodziny wspierającej mogą być różne, uzależnione od potrzeb i współpracy między zainteresowanymi rodzinami.

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomaga konkretnej rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze w:

  • opiece i wychowaniu dzieci,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba z bezpośredniego otoczenia dziecka (dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi), która ma pełnię władzy rodzicielskiej, prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci, członkowie rodziny nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Dębnica Kaszubska po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zawiera umowę, w której określone zostają zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie wspieranej (np. wydatki związane z wyjściem do miejsc kultury, rekreacji, przejazdy komunikacją).

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do asystenta rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26 osobiście lub tel. nr: 59 8131564, 59 8412189 wew. 24 lub 34, lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wyciąg z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924).

Art.29.1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art.30.1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Art.31.1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art.29 ust.2.

2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust.1.