Dębnica Kaszubska, dnia 2019.12.23

 

 Zaproszenie do złożenia oferty

na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska na rok 2020 w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Zamawiający: Gmina Dębnica Kaszubska - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

1. Przedmiot i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia w formie:
  1. schroniska,
  2. schroniska z usługami opiekuńczymi,
  3. noclegowni
  4. ogrzewalni,
   dla osób bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska.
 2. Przedmiotem zamówienia jest pozostawanie w gotowości do przyjęcia osób w:
  1. schronisku,
  2. schronisku z usługami opiekuńczymi,
  3. noclegowni,
  4. ogrzewalni,
   dla osób bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska.
 3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług, poszerzonych o możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w noclegowni i ogrzewalni lub całodziennego wyżywienia w schronisku oraz schronisku z usługami opiekuńczymi, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896 z późn. zm.);
 4. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy.
 5. Wykonawca zobowiązuję się do utrzymania w gotowości dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej:
  1. 9 miejsc w schronisku,
  2. 6 miejsc w schronisku z usługami opiekuńczymi,
  3. 1 miejsce w noclegowni,
  4. 1 miejsce w ogrzewalni.
 6. Każdorazowe umieszczenie osoby będzie odbywać się na podstawie skierowania lub indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczenie w schronisku wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

2. Miejsce realizacji usługi:

Miejscem realizacji usługi jest miejsce udzielenia schronienia.

3. Wymagania:

 1. W zapytaniu ofertowym mogą barć udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalność w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę;
 2. Wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896 z późn. zm.);
 3. Odległość miejsca realizacji usługi od gminy Dębnica Kaszubska nie może być większa niż 100 km (zamawiający sam określi odległość);
 4. zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.

  Podmioty nie spełniające w/w wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

4. Wymagana dokumentacja: (kserokopie, oryginały do wglądu)

 1. oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust 3 pkt 1 i pkt 2;
 2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu;
 3. w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. w przypadku pozostałych podmiotów ‐inny dokument właściwy dla podmiotu;
 5. dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej;
 6. inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.

5. Przewidywany termin realizacji usługi:

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

6. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Dębnica Kaszubska.

Koszt usługi:

Cena powinna obejmować i być przedstawiona z rozbiciem na:

 1. dzienny koszt utrzymania w schronisku,
 2. dzienny koszt utrzymania w schronisku z usługami opiekuńczymi,
 3. dzienny koszt utrzymania w noclegowni
 4. dzienny koszt utrzymania w ogrzewalni,
 5. miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do schroniska,
 6. miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do schroniska z usługami opiekuńczymi,
 7. miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do noclegowni,
 8. miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do ogrzewalni.

Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany czasookres pobytu w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz stawki dziennej.

Opłata za utrzymanie miejsca w gotowości stosowana będzie w sytuacji niekorzystania z zabezpieczonego dla potrzeb Ośrodka miejsca w schronisku, schronisku z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni.

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174).

7. Warunki płatności:

 1. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
 2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury do OPS wraz z załączonym imiennym wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego wsparcia

8. Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w ust 4:

 1. złożyć w siedzibie Zamawiającego,
 2. przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 26,
 3. przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 5 stycznia 2020 r. do godz. 1200.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwał zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w postępowaniu.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dębnicy Kaszubskiej

Krystyna Szustak

W załączeniu:

- propozycja cenowa,

- klauzula informacyjna,

- projekt umowy

 

Załączniki:
Pobierz plik (klauzula informacyjna.odt)Klauzula informacyjna[ ]28 kB
Pobierz plik (projekt umowy.odt)Projekt umowy [ ]10 kB
Pobierz plik (propozycja cenowa.odt)Propozycja cenowa[ ]21 kB