Akty prawne na podstawie których przyznawana jest pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłków szkolnych:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
  2. Uchwała nr  XLIII/345/2018 z dnia 26 września 2018 r. Rady Gminy Dębnica Kaszubska (Dz. Urz. Woj. Pom. 2018, poz. 3904) w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”.