Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z niepełnoletnimi dziećmi będzie mogła otrzymać 500 zł na każde uprawnione dziecko.

Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Kiedy wnioski?

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 roku elektronicznie lub tradycyjnie od 1 kwietnia 2021 roku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Od 2021 roku prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 czerwca do 31 maja następnego roku..