WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH SKŁADA SIĘ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ, ul. ks. Antoniego Kani 26 w dniach: poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek - czwartek  od 7.00 do 15.00, piątek w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju nr 5., tel.  59 8131 564 wew. 29.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługującym im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek mieszkaniowy przyznany zostaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Dochód:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Gospodarstwo domowe:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Powierzchnia mieszkania:

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekracza:

 1. 35 m2 + 30 % = 45,50 m2- dla 1 osoby;
 2. 40 m2+ 30 % = 52,00 m2 - dla 2 osób;
 3. 45 m2+ 30 % = 58,50 m2 - dla 3 osób;
 4. 55 m2 + 30 % = 71,50 m2 - dla 4 osób;
 5. 65 m2+ 30 % = 84,50 m2 - dla 5 osób;
 6. 70 m2- dla 6 osób,
 7. a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnie tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wydatki na mieszkanie:

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym;
 3. 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5- osobowym i większym.

Do składanego prawidłowo wypełnionego wniosku i potwierdzonego przez zarządcę domu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp.)
 • szczegółowy wykaz ponoszonych opłat z miesiąca w którym składany jest wniosek,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, decyzje (lub odcinki) określające aktualne wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatkach pielęgnacyjnych, dodatkach kombatanckich, ryczałtach energetycznych, odcinki lub zaświadczenia potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalny, wysokości pobieranych przez studentów stypendiów,
 • w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno-rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia.