Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nowe formy pomocy dziecku i rodzinie, które rozszerzyły i uzupełniły istniejący system realizowany na różnych poziomach samorządu terytorialnego. W nowej strukturze opieki nad dzieckiem i rodziną na szczeblu gminy funkcjonują: zespoły interdyscyplinarne, placówki wsparcia dziennego, rodziny wspierające oraz asystenci rodziny. Istotne miejsce w tych zmianach zajął asystent rodziny, którego zadaniem stało się wsparcie rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się już pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny biologicznej. Działania asystenta rodziny, skierowane do określonych grup beneficjentów powinny dawać możliwość udzielania pomocy rodzinom w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizujepracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciłaorganizację pracy z rodziną. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemiezadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie zustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, zpóźn. zm.4)), stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązkówpracownika socjalnego. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanychprzez gminę.