Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

  1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
  2. wypłaty gotówkowej z kasy ośrodka lub przelewu na rachunek bankowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub ucznia,
  3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Zasiłek szkolny może być w szczególności przyznany w przypadku:

  1. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  2. klęski żywiołowej,
  3. wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
  4. innych, szczególnych okoliczności.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.