Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemocw rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu.

Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

Do tej pory w walce ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, jak również jej skutkami jako narzędzie pracy wykorzystywana była jedynie "Niebieska Karta". W chwili obecnej zwiększając profesjonalizm świadczonych usług do walki ze zjawiskiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie staje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w myśl nowych przepisów stanowi najważniejszy element Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy robocze, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Dębnica Kaszubska działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany dniu 19 sierpnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 140/2020 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.

Skład zespołu interdyscyplinarnego (ZI):

 1. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej:
  • Piotr Reszka – kierownik
  • Małgorzata Pipczyńska - starszy pracownik socjalny
  • Anna Kowalska - pracownik socjalny, Wiceprzewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dębnica Kaszubska
  • Bożena Walawicz - pracownik socjalny
  • Emilia Kogut - starszy pracownik socjalny, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dębnica Kaszubska
  • Agata Łowczyk - asystent rodziny
 2. Przedstawiciele Policji:
  • Daniel Bartosik - kierownik
  • Krystian Sontowski - sierż. szt. Dzielnicowy Posterunku Policji
  • Seweryn Adamski - sierż. szt. Dzielnicowy Posterunku Policji
  • Adam Jurkowski - sierż. Dzielnicowy Posterunku Policji
 3. Ireneusz Ziółkowski – Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej
 4. Seweryn Paściak – Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Słupsku
 5. Przedstawiciele służby zdrowia
  • Lidia Synowiec - pielęgniarka środowiskowo - rodzinna NZOZ w Budowie
  • Elżbieta Stawicka - pielęgniarka środowiskowo - rodzinna NZOZ w Dębnicy Kaszubskiej
  • Zofia Pawicka - Bola -pielęgniarka środowiskowo - rodzinna NZOZ w Borzęcinie
 6. Pedagodzy szkolni:
  • Katarzyna Coppa – pedagog szkolny Zespołu Szkół w Motarzynie
  • Monika Banaszewksa - pedagog szkolny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej
  • Magdalena Sak - pedagog szkolny Społecznej Szkoły im. Jana Pawła II w Niepoględziu
  • Michał Budzich - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Gogolewie

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
 • Uchwała NR XLIV/324/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 • Uchwała nr XLIII/317/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016”
 • Zarządzenie Nr OG/1/2014 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego